Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.


 

Viac informácií o používaní cookies Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies
Kliknite pre viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.
Vitajte


Štatút súťaže "Ježiško existuje a prináša Ti super Vianočnú súťaž ! "I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom tohto štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Ježiško exituje !! a prináša Ti super Vianočnú súťaž“ (ďalej len „súťaž“), realizovanej a zverejnenej na sociálnych sieťach organizátora (Facebook, Instagram). Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia o organizátorovi súťaže. Súťaž je propagačnou súťažou na podporu značky baagl a CARTA a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č.30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je zapojenie a potenciálne získavanie nových fanúšikov.

III. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je spoločnosť CARTA Slovakia, s.r.o.
Registrovaná: 15.07.1997, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10449/L
Sídlo: CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C 034 01 Ružomberok
IČO: 36372871, IČ DPH: SK2020124018, DIČ: 2020124018
(ďalej len „organizátor“)

IV. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční v termíne od 22.11.2022 do 12.12.2022 vrátane.

V. VÝHRY V SÚŤAŽI

Organizátor do súťaže poskytol ako výhru pre víťazov 5 cien, a to nasledovné:

1. cena zahŕňa jeden ľubovoľný produkt, ktorý si víťaz vyberie na eshope carta.sk;

2. cena zahŕňa akúkoľvek tašku alebo batoh značky BAAGL podľa vlastného výberu;

3.-5. cena zahŕňa knihu Veľký obrazový sprievodca svetom dinosaurov.

VI. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá ku dňu konania súťaže dovŕšila vek minimálne 18 rokov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej aj „účastník“). V prípade, že sa súťažiacim stane osoba mladšia ako 18 rokov a stane sa aj výhercom súťaže, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi. Organizátor má v prípade pochybností o dovŕšení veku 18 rokov súťažiaceho právo požadovať od súťažiaceho predloženie dokladu na preukázanie veku. Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek účastníka predložením dokladu obsahujúceho potrebnú informáciu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené. Zamestnanci organizátora ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a bude vyžrebovaný nový výherca. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

Organizátor má právo preverovať pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, že účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a zodpovedá organizátorovi za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií. Účastník sa môže stať účastníkom súťaže len raz. Účastník svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými v tomto štatúte.

VII. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ODOVZDANIE VÝHRY

Základným predpokladom účasti v súťaži je zodpovedanie súťažnej otázky, like daného príspevku a sledovanie profilu. V prípade Instagramu: @carta_slovakia a v prípade Facebooku: https://www.facebook.com/CARTA.sk/.

Výhercov organizátor žrebuje využitím náhodného procesu - žrebovania. Žrebovanie súťaže bude prebiehať náhodným výberom prostredníctvom žrebovacej aplikácie a prebehne po ukončení súťaže. Víťazi budú vyhlásení do 05.08.2022. Pokiaľ účastník súťaže podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. O sťažnosti sa rozhoduje do 30 kalendárnych dní od doručenia sťažnosti. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 kalendárnych dní od skončenia súťaže na adresu organizátora súťaže s označením „sťažnosť na súťaž“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností je konečné.

VIII. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhry do 350€ sú oslobodené od dane. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je účastník súťaže (výherca) povinný podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu za podmienok uvedených v predmetnom zákone. Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť, a to bezodkladne ako sa o výhre dozvedel. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže (výherca) sám. Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto povinností zo strany účastníka súťaže (výhercu).

IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Na výhru sa nevzťahuje záruka. Súťažiaci môžu byť kontaktovaní spoločnosťou CARTA Slovakia, s.r.o. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, preberaním výhry a pod. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u organizátora. Výherný set nie je možné kombinovať s inými zľavami organizátora. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, alebo jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Usporiadateľ môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania. Počas preberania výhry je výherca povinný plne rešpektovať pokyny organizátora, prípadne ním poverenej osoby. Účastník stráca nárok na výhru, ak nesplní podmienky súťaže stanovené organizátorom súťaže. Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná ani si uplatňovať akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Podľa § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými a/alebo osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. Výherný set bude odovzdaný výhercovi osobne v sídle organizátora, a to v termíne, ktorý bude dohodnutý. V prípade, že výhercom je osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, preberie výhru zákonný zástupca výhercu. Zákonný zástupca musí pri preberaní výhry preukázať svoje postavenie vo vzťahu k výhercovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou na súťaži.

X. OSOBNÉ ÚDAJE

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Účasťou v súťaži súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry organizátorom súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacoch po skončení súťaže. Osobné údaje budú poskytované len subjektom, ktorým osobné údaje poskytuje organizátor na základe zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani k profilovaniu. V prípade výhry Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a fotografia budú zverejnené na webových stránkach organizátora súťaže a na sociálnych sieťach. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyhlasovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom mailovej adresy: projekty@carta.sk. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu projekty@carta.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR -odvolanie súhlasu“ na obálke.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Taktiež si organizátor vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník bezvýhradne súhlasí. Oprávnenia a postup organizátora podľa tohto odseku nezakladajú žiadne nároky účastníka. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Organizátor je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže ako i kedykoľvek po jej skončení prekontrolovať oprávnenie účastníka súťaže na jeho účasť v súťaži alebo konanie v súťaži, pričom v prípade potreby je účastník súťaže povinný poskytnúť organizátorovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tohto štatútu môže byť súťažiaci zo súťaže vyradený a/alebo v prípade, ak už došlo k odovzdaniu výhry, účastník súťaže je bezodkladne povinný výhru vrátiť späť organizátorovi. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich sa súťaže je rozhodujúci tento štatút.

V Ružomberku, dňa 22.11.2022


 

Home

Nastavenie

Kliknite pre viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.

Menu