Používame súbory cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.


 

Viac informácií Povoliť cookies Prispôsobiť
Prijať zvolené cookies
Kliknite pre viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.
Kliknite pre viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.

CARTA Slovakia, s.r.o. - Všeobecné obchodné podmienky

Informácie pre kupujúceho, poskytnuté pred uzavretím zmluvy na diaľku podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Článok I.
Všeobecné informácie
pre nakupovanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu na webových stránkach www.carta.sk.

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky, v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy, upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1.2. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu na webových stránkach Predávajúceho - www.carta.sk (ďalej len „internetový obchod www.carta.sk“ alebo „internetový obchod Predávajúceho“).

1.3. Predávajúcim je obchodná spoločnosť CARTA Slovakia, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 45C, Ružomberok, PSČ: 034 01, IČO: 36372871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10449/L, DIČ: 2020124018, IČ DPH: SK2020124018, tel. +421 44 435 38 20, +421 915 854 953 E-mail: eshop@carta.sk (ďalej len „Predávajúci“).

1.4. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, Žilina 1, PSČ: 011 79, Odbor výkonu dozoru, tel. 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, E-mail: za@soi.sk.

1.5. Všetky údaje o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach internetového obchodu Predávajúceho v sekcii Kontakt. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, sú v slovenskom jazyku.

1.6. Kupujúcim je spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá objednáva v internetovom obchode www.carta.sk tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.7. Kupujúcim je tiež podnikateľ - osoba, zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predávajúci vyhlasuje, že podnikateľ má pre účely nákupu tovaru alebo služby v internetovom obchode www.carta.sk v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok rovnaké práva a povinnosti ako spotrebiteľ, s výnimkou práva na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VI týchto Všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.8. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a s ich neoddeliteľnými súčasťami – s Reklamačným poriadkom a so Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho, riadne oboznámil, vzal ich na vedomie a s týmto vedomím objednávku Predávajúcemu na objednanie ponúkaného tovaru odosiela.

1.9. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho - www.carta.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich neoddeliteľné súčasti bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a boli zverejnené a pre kupujúceho prístupné na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho.


Článok II.
Objednávka tovaru

2.1. Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku zasiela kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu www.carta.sk a/alebo elektronickej pošty, ak sa Predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Objednávku vypracuje kupujúci na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho určenej na nákup tovaru, určeným postupom na uskutočnenie výberu tovaru do nákupného košíka a zrealizovanie nákupu. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje, o čom kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim kupujúcemu oznámené najmä prostredníctvom internetového obchodu www.carta.sk, elektronickej pošty alebo inou formou dohodnutou medzi Predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob, mieto a termín doručenia tovaru.

2.2. Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to: meno a priezvisko kupujúceho spotrebiteľa, obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH kupujúceho podnikateľa, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. V prípade neúplnej objednávky je Predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov a doplnenie objednávky.

2.3. Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje
dohodnuté medzi Predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho najmä využitím elektronickej pošty. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

2.5. Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s informáciami tu uvedenými oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy.

2.6. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju stornovať, len ak jeho prejav vôle o jej stornovaní dôjde Predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na dopravu kupujúcemu. Stornovanie objednávky zašle kupujúci Predávajúcemu elektronickou poštou na adresu eshop@carta.sk alebo prostredníctvo funkcionality internetového obchodu Predávajúceho. O účinnosti stornovania objednávky zašle Predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, ktorý bude dokladom o tom, že objednávka bola stornovaná. Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú kupujúcemu po jeho prihlásení a kliknutí na ikonu objednávky. Stavy „Prijatá, „Spracúva sa“ znamenajú, že objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní. Stav „Odoslaná“ znamená, že objednávka bola odovzdaná dopravcovi na doručenie kupujúcemu.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru vo svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.


Článok III.
Podmienky dodania a prevzatia tovaru

3.1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote na dohodnutom mieste spôsobom dohodnutým s Predávajúcim.

3.2. Dodanie objednaného tovaru Predávajúci zabezpečí bezodkladne v závislosti od jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho a výrobcov, nie však skôr ako v pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k záväznému potvrdeniu objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny podľa bodu 4.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Expedičné doby, ktoré sú uvedené pri každom tovare, majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je objednávka odovzdávaná doručovateľovi. Doručovanie trvá spravidla 1 až 3 pracovné dni v závislosti od druhu zásielky. Expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt dodávateľov Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí cenu včas.

3.3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru. Ak kupujúci prestane mať z dôvodov uvedených v tomto bode záujem o oneskorené alebo čiastočné plnenie zo strany Predávajúceho, a ak nedôjde medzi kupujúcim a Predávajúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy potvrdí kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom funkcionality internetového obchodu Predávajúceho (storno objednávky), resp. prostredníctvom e-mailu eshop@carta.sk. Predávajúci potvrdí zrušenie zmluvy správou na e-mailovú adresu kupujúceho bezodkladne po obdržaní storna objednávky.

3.4. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne, v predajni Predávajúceho, na adrese Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok, alebo Predávajúci zabezpečí dodanie objednaného tovaru kupujúcemu dopravcom, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Dopravca doručuje objednaný tovar na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak nie je možné, aby bol objednaný tovar kupujúcemu doručený v čase a mieste uvedenom v objednávke tovaru, dopravca kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním náhradný termín a miesto doručenia objednaného tovaru.

3.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.

3.6. Kupujúci je pri prevzatí tovaru dopravcom oprávnený vykonať kontrolu stavu doručovaného tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je dopravca povinný vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Ak je to možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom bezodkladne Predávajúcemu.

3.7. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou, a to z toho dôvodu, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnuté poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu.

3.8. Predávajúci doručuje tovar iba v rámci Slovenskej republiky. Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú platné len v rámci Slovenskej republiky.

3.9. V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky Predávajúcim bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 10 dní odo dňa, kedy bol dopravcom uskutočnený pokus o doručenie tovaru kupujúcemu, alebo dňa, kedy si kupujúci mohol po prvý krát osobne prevziať tovar v predajni Predávajúceho, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu, najmä, no nie výlučne, na náklady na dopravu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po
uplynutí 10 dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

3.10. Náklady na doručenie objednaného tovaru sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu www.carta.sk v sekcii Spôsob platby a doprava.


Článok IV.
Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená pri každom jednotlivom tovare uvedená na webových stránkach internetového obchodu www.carta.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedená na webových stránkach internetového obchodu www.carta.sk v sekcii Spôsob platby a doprava. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.

4.2. Predávajúci umožňuje nasledovné spôsoby platby za tovar:
a) platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v predajni Carta, Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok,
b) platba vopred bankovým prevodom,
c) platba prostredníctvom online platobnej brány,
d) platba na dobierku pri doručení tovaru.

4.3. Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1..

4.4. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú Predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. V prípade platby na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.

4.5. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky uvedené na webových stránkach internetového obchodu www.carta.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na webových stránkach internetového obchodu www.carta.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby.

4.6. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena, zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 kalendárnych dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.7. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na webových stránkach internetového obchodu www.carta.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

4.8. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb (napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru).


Článok V.
Zodpovednosť za vady tovaru

5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na tovar dodaný Predávajúcim je 24 mesiacov, ak je na tovare alebo obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

5.2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať ako vada vzniknutá v záručnej dobe.

5.3. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, spôsobený bežným používaním, potrebnej na užívanie objednaného tovaru ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť, ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

5.4. Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tovaru s batériou, zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu užívania batérie spolu so zariadením dňom ich prevzatia. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

5.5. Kupujúci má právo uplatniť počas záručnej doby si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

5.6. Kupujúci si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady postupom uvedeným v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho.

5.7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

6.1 V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto právo nemá kupujúci - podnikateľ, t. j. osoba, zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

6.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.4 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a je tiež uverejnený na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho.

6.6 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 6.1..

6.7 Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu Predávajúceho.

6.8 Predávajúci na svojom internetovom obchode www.carta.sk umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

6.9 Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

6.10 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.11 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré vykonal kupujúci rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platieb, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.12 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.13 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.14 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby, vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.


Článok VII.
Osobné údaje a ich ochrana

7.1 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v
rozsahu a spôsobom uvedeným v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok, a ktoré sú dostupné stránkach internetového obchodu Predávajúceho v sekcii Ochrana osobných údajov.


Článok VIII.
Záverečné informácie

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

8.2 Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho, vrátane ich neoddeliteľných súčastí a príloh a tieto informácie berie na vedomie.

8.3 Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi Predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.

8.4 Na právne vzťahy založené medzi Predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. a Občianskeho zákonníka.

8.5 Predávajúci a kupujúci v plnej miere uznávajú všetky prostriedky diaľkovej komunikácie podľa zákona č. 102/2014 Z. z., a to počas celej doby trvania vzájomných práv a povinností z uzavretej kúpnej zmluvy.

8.6 Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú spoplatňované zvýšenou tarifou.

8.7 Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

V Ružomberku dňa 10.9.2020

Menu