Používame súbory cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.


 

Viac informácií Povoliť cookies Prispôsobiť
Prijať zvolené cookies
Kliknite pre viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.
Kliknite pre viac produktov.
Neboli nájdené žiadne výrobky.

Reklamačný poriadok


1.1. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku, tovaru alebo služby. Vady dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť u Predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť CARTA Slovakia, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 45C, Ružomberok, PSČ: 034 01, IČO: 36372871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10449/L, DIČ: 2020124018, IČ DPH: SK2020124018, tel. +421 44 435 38 20, +421 915 854 953 E-mail: info@carta.sk (ďalej len „Predávajúci“) bez zbytočného odkladu, ak sa Predávajúci nedohodne s kupujúcim inak. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia objednaného tovaru.

1.2. Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady Predávajúcemu oznámi v lehote podľa bodu 1.1.

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.carta.sk Predávajúcemu potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa so spôsobom a postupom uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov, s informáciou kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.4. Predávajúci za účelom umožnenia uplatnenia práv kupujúceho z vád dodaného tovaru ustanovuje nasledovný postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov (ďalej len „Reklamačný poriadok“):

1.4.1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho.

1.4.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

1.4.3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu dodaného tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

1.4.4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

1.4.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

1.4.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u Predávajúceho alebo u inej určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. Práva zo zodpovednosti za vady
sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak na základe informácie Predávajúceho existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, môže uplatniť kupujúci právo na odstránenie vady tovaru u tejto osoby. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu Predávajúci.

1.4.7. Pokiaľ je na uplatnenie reklamácie určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je Predávajúci povinný prijať reklamáciu a následne vadný tovar postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu.

1.4.8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.4.9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

1.4.10. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.4.11. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom elektronickej pošty, funkcionality internetového obchodu Predávajúceho alebo iným prostriedkom diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.4.12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia;
bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

1.4.13. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

1.4.14. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

1.4.15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

1.4.16. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

1.4.17. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci alebo určená osoba, má právo a povinnosť posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.

1.4.18. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim, ak sa nedohodnú inak. V prípade doručovania tovaru na určené miesto kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

1.4.19. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

1.4.20. Kupujúci pri reklamácii tovaru vyplní reklamačný formulár, ktorý je zverejnený na webových stránkach internetového obchodu Predávajúceho a zašle ho na emailovú adresu info@carta.sk. Kupujúci je povinný formulár riadne vyplniť, najmä presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

1.4.21. Kupujúci reklamačný formulár spolu s reklamovaným tovarom zašle bezodkladne Predávajúcemu na adresu CARTA Slovakia, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak. Spolu s reklamačným formulárom je kupujúci povinný zaslať i akýkoľvek doklad, ktorý potvrdzuje, že reklamovaný tovar bol zakúpený u Predávajúceho (daňový doklad o kúpe, ktorý slúži
ako záručný list v prípade, že záručný list nebol vydaný, záručný list, dodací list, potvrdenie objednávky a pod.).

1.4.22. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

1.4.23. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti Predávajúceho z vád tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť Predávajúcemu sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou Predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

1.4.24. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, za prítomnosti osoby poverenej na vybavovanie reklamácií. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu v záruke na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.4.25. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu:

STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Menu